Hovedstadens Letbane

Hovedstadens Letbane-projektet, L3, er en dobbeltsporet letbane langs Ring 3 fra Ishøj i syd til Lyngby i nord, samlet en strækning på ca. 27 km. Den samlede investering for projektet er anslået til 4,4 mia. kr.

Hele strækningen er opdelt i 5 entrepriser for jord og anlæg samt en entreprise for transportsystemet (TS). Tyréns er rådgiver for CG Jensen på entreprisen, som løber gennem Gladsaxe Kommune (CW-G), der udgør 4,8 km af den samlede strækning, samt 9 entrepriser som løber igennem Rødovre-Herlev.

Gennem Gladsaxe kommune etableres nye dobbeltspor i midten af eksisterende Ring 3 på hele strækningen. Dette medfører en sideudvidelse af eksisterende vejareal, som bevirker kørebaner, cykelsti og fortov skal sideflyttes. Sideudvidelsen betyder desuden, at mange eksisterende konstruk-tioner skal forstærkes eller sideudvides. På grænsen mellem Glostrup og Rødovre kommune er letbanen placeret på siden af eksisterende vejforløb. Så på første del af strækningen føres letbanen linjeføring fra at løbe på siden vejbanen til at løbe mellem vejbanerne. Yderligere etableres en linjeføring ind til CMC-bygningen i Rødovre.

Projektering og anlæggelse af den fremtidige Letbane på Ring 3, kræver samarbejde mellem mange fagområder og derved koordinering af interne grænseflader mellem disse. Følgende fagdiscipliner er involveret i projekteringen: spor, vej, geoteknik, afvanding, konstruktioner, installationer, landskabsarkitekt, miljø, arbejdsmiljø- og CSM-processer. Udover der interne grænseflader er der eksterne grænseflader. De eksterne grænseflader skal koordineres med de andre entreprenører, ledningsejere, kommunen mv.

Vores ydelse

Tyréns er totalrådgiver og har stået for:

 • Vej
 • Bane
 • Afvanding vej og bane
 • Førringsveje
 • Miljø
 • Geoteknik
 • Konstruktioner vedr. broer, tunneller, støttevægge og støj skærme
 • CSM
 • BIM
 • Jord/EMC-forhold
 • Vejbelysning